Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowego w Gostyniu

Wyniki konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Gostyniu /format pdf/


Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko referendarza /format pdf/ 

OGŁOSZENIE

Prezes Sądu Rejonowego w Gostyniu

ogłasza konkurs na stanowisko referendarza sądowego

w Sądzie Rejonowego w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń

(zgodnie z art.149a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów powszechnych Dz. U. z 2018. poz. 23)

 

Liczba wolnych etatów

1 (jeden)

Termin przeprowadzenia konkursu

14 listopada 2018 roku – godz. 10.30

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu

Sąd Rejonowy w Gostyniu, ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń, sala nr 10 (I piętro, wejście A)

Na stanowisko referen-darza sądowego może być mianowany ten, kto:

1)    Posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich

2)    Jest nieskazitelnego charakteru

3)    Ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce

4)    Ukończył 24 lata

5)    Zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikacje sędziowską albo aplikację prokuratorską

Wymagane dokumenty

i oświadczenia:

1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego z wraz adresem i numerem telefonu kontaktowego

2)    życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej

3)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej

4)    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub  przestępstwa skarbowe

5)    oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

6)    podpisana zgoda na przetwarzania danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko referendarza sądowego

7)    3 (trzy) aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Do zgłoszenia można dołączyć:

zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia

Miejsce, forma i termin składania dokumentacji aplikacyjnej:

Zgłoszenie należy złożyć osobiście w sekretariacie Prezesa Sądu Rejonowego w Gostyniu (ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń, pokój nr 1, parter, wejście A) lub za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na podany wyżej adres sądu (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętej kopercie wraz z oznaczeniem konkursu (K-1/18)  do dnia 2 listopada 2018 roku.

Informacja: kierownik SSA, przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów, nie weryfikuje ich kompletności i poprawności, Zgłoszenia przesłane drogą informatyczną nie będą honorowane.

 

 

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

 

I etap     - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału  kandydatów)

              Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych, lista osób dopuszczonych do II etapu opublikowana zostanie w terminie do 7 listopada 2018 roku na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gostyniu www.gostyn.sr.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie sądu (parter, wejście A).

 

II etap    - część pisemna: 

a)     Test jednokrotnego wyboru, obejmujący 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego. 

b)     Trzy kazusy, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu pod nr tel. 65 521 44 27

 

Inne informacje:

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia odrzucone będzie można odebrać w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu (pokój nr 1, parter, wejście A) w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowego w Gostyniu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-14
Publikacja w dniu:
2018-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-14
Publikacja w dniu:
2018-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gostyniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d